Saturday, June 14

Washington Park.

Kids love playing in fountains...
Washington Park
Washington Park
:)